กันยายน 22, 2023

เดือน: กรกฎาคม 2023

บ้านนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้ เป็นจังหวัดที่มีประชากรหนาแน่นปานกลาง โดยจะมีประชากรอยู่อาศัยหนาแน่นบริเวณ